Uncategorized

Read PDF PAPA HOUDT VAN MIJ (Dutch) (De familie die zich uitbreidt Book 1)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online PAPA HOUDT VAN MIJ (Dutch) (De familie die zich uitbreidt Book 1) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with PAPA HOUDT VAN MIJ (Dutch) (De familie die zich uitbreidt Book 1) book. Happy reading PAPA HOUDT VAN MIJ (Dutch) (De familie die zich uitbreidt Book 1) Bookeveryone. Download file Free Book PDF PAPA HOUDT VAN MIJ (Dutch) (De familie die zich uitbreidt Book 1) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF PAPA HOUDT VAN MIJ (Dutch) (De familie die zich uitbreidt Book 1) Pocket Guide.

Ook het bestaan van de duivel zelf trok hij in twijfel. Tovenarij was voor Bekker een onuitputtelijke bron van humor en spot. Portret van Balthasar Bekker, gravure door Joh. Hilarides, in De Betoverde Wereld , Voor het verhaal van Trijn Hendriks in Harlingen baseerde Balthasar Bekker zich op haar verklaring en die van de aanklager Christiaan Wolters en een aantal getuigen voor het Gerecht van Harlingen en het Hof van Friesland in Deze verklaringen luidden ongeveer als volgt:. Terwijl zij sliep, kwam er een soldaat, Christiaan, die haar kleren van voren oplichtte en met een asschep in het rond sloeg, daarna bier en as tezamen mengde en haar daarmee besmeet.

Daarop zocht zij een gelegenheid om de soldaat zijn manlijkheid net alsof te laten verdwijnen. Ze kocht bij de apotheker in De Witte Roos Voorstraat 64? Ze zei dat ze deze kunst had geleerd van haar gewezen broodvrouw Anna Margriet in Leeuwarden, maar dat ze het nog nooit eerder had gedaan. Ze verklaarde verder, dat de soldaat, bemerkende dat zij hem dit had aangedaan, haar met behulp van anderen deerlijk had geslagen, zodanig dat ze gaan noch staan kon.

Toen haar gevraagd werd op wat voor manier de soldaat van dit gebrek weer was geholpen, zei ze dat het vanzelf verteerde en na verloop van tijd weer terug kwam. Het was een gave van God. Trijn Hendriks heeft later haar woorden voor het Hof van Friesland herroepen. De verklaring van Christiaan Wolters, aanklager, op 11 maart te Harlingen, luidde als volgt. Hij was door het inkrimpen zodanig ongemakkelijk, dat hij vanaf vrijdagavond niet kon plassen.

Dat duurde tot zondagavond, met onverdraaglijke pijn, waardoor hij zo was opgezwollen, dat zijn leren wambuis beneden aan de bovenbuik niet meer dicht gemaakt kon worden. Verder zei hij dat Trijn Hendriks met een bootsgezel, Jacob genaamd, die getrouwd was, maar zich voor een vrijgezel uitgaf, ten huize van Kromme Nikkel had geboeleerd. En dat hij, Christiaan, zulks gewaarwordende, Trijn daarmee had gekweld. Daarom en vanwege het ongewone dat hem was overkomen, vermoedde hij dat zij het voorschrevene teweeg had gebracht. Zodat hij al zaterdagavond haar had gedreigd de bek op te snijden, als ze hem niet beter maakte.

En zondag, nadat hij raad had gevraagd aan de vaandrig van de compagnie, die hem in zijn vermoeden bevestigde, had hij Trijn met slagen, zodat zij uit haar neus bloedde, gedwongen hem zijn verloren gezondheid weer terug te geven. Trijn zei daarop dat hij binnen twee uur zijn manlijkheid weer terug zou krijgen. Christiaan trok zich terug in een andere kamer en begon binnen anderhalf uur te herstellen.


 1. Posts navigation!
 2. Love You Like a Romance Novel (Missing Butterfly Book 2).
 3. PAPA HOUDT VAN MIJ (Dutch) (De familie die zich uitbreidt Book 1)?
 4. The Easy Way to Write Thrillers That Sell.
 5. J.505 - J.536.
 6. Web of Lies!
 7. How to Get Rid of Acne.

Ondertussen zat Trijn Hendriks onder de ogen van alle aanwezigen met haar handen onder haar rokken, zonder dat Christiaan wist wat zij daarmee had gedaan. Daardoor geloofde hij dat het weer teruggeven van zijn manlijk lid door Trijn zonder enige medicamenten was bewerkstelligd. Deze getuigen hebben hun verklaringen eerst afgelegd voor de Magistraat van Harlingen en negen weken later voor het Hof van Friesland.

Balthasar Bekker schrijft dat hij vermoedde dat de drie soldaten van paapse afkomst waren, in ieder geval dat ze opgegroeid waren in een omgeving waarin men aan toverij geloofde. Op dezelfde plaats van zijn lichaam was Kromme Nikkel ingekrompen en hij ondervond grote pijn bij het wateren. Omdat hij geloofde dat Trijn Hendriks dat had veroorzaakt, sprak zijn verloofde Trijn Hendriks daar op aan, haar twee slagen op de wang gevend zodat het bloed uit haar neus kwam. Daarbij viel Trijns muts van haar hoofd. Daarop herstelde Kromme Nikkel onmiddellijk. Dat werd door Trijn gedaan, terwijl ze, toen ze wilde gaan bedelen, door jongens op een mestkruiwagen was gesmeten en voor Kromme Nikkels deur gebracht was.

Volgens Trijns eigen zeggen moest dat slaan gebeuren, anders zou Kromme Nikkel niet kunnen herstellen. Men had echter geen toverboeken bij Trijn kunnen vinden. Een dronken vrouw wordt op een kruiwagen gesjord. Jan Steen, De wijn is een spotter, Verblijfplaats onbekend. Volgens Balthasar Bekker wist Trijn Hendriks zelf niet wat tovenarij of een werk van de duivel was. Ze wist wel wat het vrouwenpoeder kon aanrichten, en had, door boosheid gedreven, die soldaat iets gegeven waardoor hij werd aangetast.

Dat had dat mengsel gedaan, en niet de toverwoorden. De straf die Trijn Hendriks door het Hof kreeg opgelegd was een geseling. De Witte Roos waarschijnlijk Voorstraat 64 stond bij de Boterbrug. Mogelijk was Symon Annes Jorna degene die het vrouwenpoeder had samengesteld. In de schappen achter de recepteertafel staan Delftse apothekerspotten afgedekt met geelkoperen deksels, stroopkannen en extractpotten.

Voor de toonbank staan op consoles een bronzen vijzel en een grote mortier, belangrijke attributen bij de bereiding van grote voorraden geneesmiddelen.

Quran translation in dutch language translated by keyzer

Het geloof in wegtoveren van het mannelijk geslachtsdeel stond begin 17de eeuw al op losse schroeven. Verkopers zijn Doede Pieters en Pytter Ipes. De prijs die Kromme Nikkel moet betalen is goudguldens. De drie huizen die Doede Pieters had, waren alle gesitueerd aan de zuidzijde van de Voorstraat, "bij de drie pijpen", het Noordijs en Franeker Pijp.

Harlinger mr chirurgijns stellen eisen aan nieuwkomers: Bepalingen voor nieuwe chirurgijns in Harlingen, 27 juli Transcriptie door Jeanine Otten 24 november Eerstelijk dat een yeder die hier nae binnen dese Stadt en desselver Jurisdictie de practique van chirurgie sal willen onderleggen te exerceren gehouden sal wesen het burgerschap deser stede te winnen en daerbij doen blijcqen dat hij van eerlike Olders geboren, en selfs ook van goede leven en wandel is en daar beneffens dat hij zijn handwerck van een goed en eerbaren man geleert heeft.

Dat een yder die nae desen op voorgaende examinatie en gedane proeff tot mr Chirurgijn binnen deser Stadt geadmitteert en aengenomen sal wesen, gehouden sal sijn boven de oncosten daerover gevallen te betaelen eens negen goltguldens, daeraf de gemene stadsarmen en kercke-armen elk een darde part en de gemene Chirurgijns de resterende darde part sullen genieten, doch burgers kinderen sijnde sullen half so vele geven. Dat alle die gene die nae desen binnen deser Stede sullen comen en onderleggen de practique van Chirurgie alhier te exerceren, sonder daertoe als voren verhaalt geadmitteert te sijn en te voren vermaent wesende daervan af te houden, verbeuren sullen voor de eerste mael drie caroli guldens, voor de tweede mael ses caroli guldens te appliceren, gelijk hier voren van de negen golt guldens geseit is, Doch sal een burger off ingesetene deser Stede vrij staen om een vreemde mr Chirurgijn uyt een ander Stadt off plaetse te halen en alhier gebruiken mits eerste sodanige mr Chirurgijns, als hij te voren gebruikt mach hebben nae behoren contentement en betaling doende.

Onderstaende Aldus gedaen geconsenteert en geoctroyeerd bij ons Burgemeesters en Raden verschreven bij provisie en tot revocatie van ons ofte ons Successoren op den Raadhuijse Harlingen dese seven ende twintichsten July Des avonds hebben wij dese met ons Stadts Zegel ende zecretary handt ter ordonnantie doen bevestigen. Actum item stonde daeronder beneffens het Stadts zegel inde groene wasse gedrukt en met een wit papiercke overtrocken, Andreas Heemstra met enige streken. Bron: Gemeentearchief Harlingen, Archief Stadsbestuur , inventarisnummer 15, Resolutieboek , fol Anna Maria van Schurman , veelzijdig begaafde vrouw, eerste vrouwelijke student in Europa, talenwonder, beeldend kunstenares en dichteres, sloot zich tot verbijstering van velen in aan bij de Labadisten, een radicale protestante beweging.

Op het eind van haar leven woonde ze, temidden van de Labadistische gemeenschap, in Wiuwert. Ze was niet gezond, leed aan allerlei kwalen en werd in haar ziekte bijgestaan door de Harlinger stadsdokter Bernhardus Swalue. Er is zelfs een tweetal brieven van Anna Maria van Schurman aan deze stadsdokter bewaard gebleven. Tijd om eens enig licht te werpen op deze inmiddels, ten onrechte, vergeten Harlinger, die maar liefst vier boeken op zijn naam heeft staan.

Aan de hand van de boedelinventaris, genealogische gegevens en andere bronnen is het mogelijk een reconstructie te maken van de inrichting van het huis, de bezittingen, het sociale netwerk en de interesses van medicinae doctor Bernhardus Swalue. Op 24 juli stapten in een huis aan de noordkant van de Noorderhaven drie mannen binnen. Ze kwamen om de boedel van de overleden medicinae doctor Bernhardus Swalue, in leven stadsmedicus van Harlingen, te inventariseren en te beschrijven. Hij was aangesteld als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Bernhardus Swalue en zijn overleden echtgenote Memcke Swalue: Otto, Bernhardus en Itie Swalue.

De aangeving van de goederen voor de beschrijving werd gedaan door de oudste dochter Aeltje Swalue, die voor het Hof van Friesland meerderjarig verklaard was. Zij was dus tussen de 18 en 25 jaar oud, want met 25 jaar was men in die tijd pas meerderjarig. Daarna trok het gezelschap van kamer naar kamer om de huisraad en de inhoud van kasten te tellen en te beschrijven.

Doctor Bernhardus Swalue naamsvarianten: Swalve, Swalbe, Sualve , geboren omstreeks , was afkomstig van Emden [5] en overleed in mei of juni in Harlingen. Op 10 november trouwde hij in Leeuwarden [6] met Mencke Swalue geb Leeuwarden Haar moeder was Itie Alberts Frielsma geb De wortels van de Swalues lagen in Rheine Westfalen en Emden. Mogelijk was dr jur Bernhardus Swalve geb Rheine ca , overl Emden [1] , burgemeester van Emden, die in juni bij Hugo de Groot om hulp vroeg om een inval op Emden door de landgraaf van Hessen-Kassel Willem V te beletten [2] , een grootvader van onze Bernhardus Swalue.

Deze leefde rond het midden van de 16 de eeuw en was houthandelaar in Rheine, vanwaar grote hoeveelheden Westfaals hout of balken in vlotten de Eems werden afgevoerd naar Emden om vandaar verhandeld te worden in ondermeer het houtarme Groningen en Friesland. Deze handel had van Otto Swalue een vermogend man gemaakt. Op zeker moment verhuisde Otto Swalue naar Leeuwarden, mogelijk om zelf de houtverkoop ter hand te nemen in zijn belangrijkste afzetgebied.

Een paar weken na zijn huwelijk, op 29 november , betaalde Bernhardus Swalue in Leeuwarden 6 goudguldens voor het burgerrecht van die stad [7]. Na zijn overlijden in mei of juni werd Bernhardus Swalue opgevolgd door stadsmedicus dr Conradus Henrici Ludinga. De Harlinger stadsdokters die direct aan dr Bernhardus Swalue voorafgingen waren dr Johannes Ansta overleden begin en dr Gerrardus Nicolaes Bramius Braam [10] , die slechts drie maanden als stadsmedicus werkte.

Op 26 januari kochten dr Bernhardus Swalue en zijn vrouw Memcke Swalue voor goudguldens in Harlingen een huis aan de noordkant van de Noorderhaven, met een uitgang en steeg naar de Droogstraat. De buurman aan de westkant was hopman Grettinga [12] , de buurvrouw aan de oostkant was Heiltje Pieters. De verkoper was stadssecretaris dr Dominico Wringer. Volgens het Register van de goedschatting een vermogensbelasting uit gaf dr Swalue een inkomen van Zijn huishouden telde op dat moment 6 personen. Op 9 juli kocht Swalue voor caroliguldens een tuin met bomen en plantage, 95 voet lang, 36 voet breed, met vrije uit- en ingang noordwaarts in de Bot Apothekersstraat.

Bernhardus Swalues echtgenote Memcke Swalue is ergens tussen december de geboorte van hun laatste kind en mei overleden, Bernhardus overleed in mei of juni Hessel Wytses Wassenaer [15] , burger en oud burger vaandrig, trad op als curator voogd over de minderjarige kinderen Otto, Bernhardus en Itie Swalue 2 jaar oud. De aangeving van de goederen werd gedaan door de oudste dochter Aaltje Swalue, die veniam aetatis had verkregen dwz dat ze meerderjarig was verklaard door het Hof van Friesland.

De boedelinventaris werd opgemaakt. Per vertrek werden alle voorwerpen opgeschreven. Opvallende zaken zijn een klavecimbel, een aanzienlijke hoeveelheid boeken titels op medisch, theologisch en historisch gebied en een schuldboek vanaf waaruit de niet-betalende klantenkring van dr Bernhardus Swalue blijkt.

Een gedeelte van de huisraad, zoals beddengoed, tafellakens, servetten, geschilderde borden, een spiegel, stoelen, een kast met zwart ebbenhout ingelegd, en potten en pannen, werd na de inventarisatie door Dieuwke Claeses en Dieuwke Jans, gezworen uitdraagsters, getaxeerd voor een bedrag van f en toegewezen aan Aaltje Swalue. Uit de boedelinventaris blijkt dat de indeling van het huis aan de Noorderhaven bestond uit de volgende vertrekken:.

Voor de ramen hingen blauwe gordijnen en nog een groen gordijntje. Er stonden zes Spaanse stoelen en een gemarmerde tafel. Aan de muur hingen zeven kleine en grote geschilderde borden. Verder lagen in het vertrek nog een almanak en een koker voor een kam. In een eiken pulpitrum lessenaar lagen geld en voorwerpen als een spuit, spatel, tongschraper en doodshoofd, alle van zilver, twee gouden signetten voor de beide zoons Otto en Bernhardus Swalue, 47 zilveren knopen alleen voor Bernhardus, zilveren en gouden voorwerpen voor dochter Itie Swalue zoals een gouden ring met zeven diamanten, een gouden ring met een diamant, een paar gouden pendantjes?

In dit vertrek stond een kostbare Hollandse kast [16] ingelegd met zwart ebbenhout en getaxeerd op f 16,- waarin behalve linnengoed als lakens, slopen, tafellakens, servetten en handdoeken ook wat kleding van dr Swalue was opgeborgen, namelijk zes dasjes, enige beffen en ponjetten [17] , en een schildpadden kleerbezem en kam;.

Voor de vensters hingen witte gordijnen. Er stonden vier Spaanse stoelen, een zwarte tafel met een blauw saaien kleed en een houten kandelaar. In de vaste kast in de muur lagen zilveren voorwerpen als 28 zilveren lepels, twee koppen, zoutvaten, een mosterdpot, een poederdoos met deksel, een grote kroes, twee kannetjes met zilveren deksel, verder wollen manskleren als twee zwart lakense mantels, een zwart greinen mantel, een gekleurde greinen mantel, een pleussen [19] rok, twee zwarte grof greinen [20] rokken, twee onderbroeken, een wambuis [21] en een hoed;.

Aan de muren van dit vertrek hingen tien grote en kleine geschilderde borden, verder stonden er nog vijf gipsen beelden. Jildau Swalue was een dochter van Otto Swalue geb ca overl Leeuwarden , advocaat aan het Hof van Friesland , secretaris te Leeuwarden In leverde mr [Hessel Wytses] Wassenaer als voogd van dr Swalues kinderen dit instrument over aan de broer van hun overleden moeder Memcke Swalue, dr Tiberius Swalue, convooimeester te Termunterzijl, om de penningen in te vorderen, mits hij Wassenaer het recht op het vierde part bleef houden.

Dat dr Bernhardus Swalue een man in goede doen was, blijkt uit verschillende obligaties en reversalen van tot caroliguldens. Een kleiner bedrag van f leende hij in aan Agge Jelles Reijnalda, zilversmid te Franeker. De lijfrentebrieven waren ten laste van de Provincie Friesland en stonden, behalve op naam van zijn zwager Albertus Swalue geb Leeuwarden overl Leeuwarden , op naam van zijn kinderen Aaltje, Otto, Bernhardus en Itie Swalue alle vier de lijfrentebrieven op de levens van zijn kinderen zijn op 5 november afgesloten tegen 12 procent rente.

De hele inventaris werd uiteindelijk op 1 september ondertekend door burgemeester Pytter Pytters Oldaens, stadssecretaris Dominico Wringer, de curator Hessel Wassenaar en Aeltje Swalue. Het Schuldboek geeft een overzicht van Swalues klantenkring, bij 87 personen staan per jaar de bedragen die zij nog aan hem verschuldigd zijn. Helaas staat er niet bij voor welke medische behandelingen. Het begint met 13 mei met een schuld van f die Symon Jorna nog moest betalen, en loopt door tot en met 30 april We kunnen dus aannemen dat dr Swalue in mei of juni is overleden, daar op 24 juli de boedelinventaris opgemaakt werd [23].

Het laagste bedrag was f 6 stuivers , het hoogste bedrag was f , voor Johannes Baukes [24] op 27 oktober Alleen al Paracelsus Der Grosse Wundarzney bestaat al uit 10 delen. De gehele geannoteerde catalogus wordt apart op deze website gepubliceerd. Rudolph, Oogwater voor den averechschen chijmise wegwijser. Naast medische werken stonden er ook historische en theologische boeken in Swalues bibliotheek, zoas P. Op 29 augustus werden de boeken in het bijzijn van burgemeester Pytter Pytters Oldaens en stadssecretaris dr Dominico Wringer aan de zoon Otto Swalue toegewezen, nadat eerst de waarde was bepaald door ds Gerc.

Joannis, rector dr Emoni Lutius Aeldrich en mr boekdrukker Huibert Emmerzeel als onpartijdige mannen. De waarde van het totale boekenbezit werd getaxeerd op caroliguldens 10 stuivers. Bernhardus Swalue studeerde medicijnen aan de Franeker Hogeschool. Zijn inschrijving als medisch student dateert van 14 april Johannes Antonides van der Linden , ets door Rembrandt van Rijn, 17 x 10 cm.

Later studeerde Swalue in Leiden en kreeg modernere mannen tot leermeester, waaronder de door hem hooggeschatte Johannes de Wale Walaeus , een van de grondleggers van de experimentele fysiologie. In de publicaties van Swalue komt zijn liefde voor en zijn belezenheid in de antieke auteurs, niet alleen de medische maar ook de dichters als Juvenalis, Plautus en Terentius, tot uiting. Zijn eerste publicatie, Disquisitio therapeutica generalissive medendi methodis ad recentiorum dogmata adornata et Walaeana methodo conformata verscheen in , gedrukt in Amsterdam.


 1. Cleopatra: A Sphinx Revisited.
 2. Lesson Plans Winston Churchill: A Penguin Life.
 3. A Better Past: A Family Saga?
 4. Categorie: Bekende personen?
 5. LAMBS ON THE LEDGE!

Een herdruk verscheen in , gedrukt in Jena, in duodecimo-formaat. In dit boek volgt hij het door hem gehoorde en opgeschrevene uit lessen van Johannes Walaeus Johannes de Wale. Dit boekje, in een eenvoudige stijl geschreven, werd door Boerhaave nogal geprezen en schijnt door hem met belangstelling te zijn gelezen.

De daarin voorkomende denkbeelden hebben hem vast in het therapeutische gedeelte van zijn Institutiones voor de geest gezweefd en zijn met de hem eigene grote geleerdheid breder uitgewerkt. Swalue was geen gewoon geneesheer. Zijn taal- en oudheidkennis blijkt overvloedig. Ook de geschriften van Hippocrates had hij met oordeel gelezen. Hij was niet zo aan het oude gehecht, dat hij geen vooruitgang in de kunst opmerkte en wenste.

Een eenvoudige, doelmatige geneeswijze, gegrond op rede en ondervinding, zonder overhaasting, was zijn hoofddoel. Met verstand oordeelde hij over het gebruik van pijnstillende, purgeer- en zweetmiddelen. Hij wraakte de geneeswijze van Paracelcus, alle astrologie, magische kunstenarijen en geheime middelen. Als diureticum urinedrijvend middel prees hij minerale wateren. Hij was een vriend van gematigde braakmiddelen, maar geen antimoniale. Bloedzuigers waren niet in gebruik. Aderlaten was een zaak van groot en uitmuntend belang. Hij toonde zeer goed met de bloedsomloop bekend te zijn.

Bij pestziekten paste geen aderlaten. Nooit moest men tot flauwwordens toe aderlaten, altijd bij gedeelten en met overleg. Arteriotomie opening van de slagader wordt afgekeurd. Paracenthesis abdominis vocht via de buikwand aftappen had zelden goede gevolgen. Altijd moest men letten op de toestand der krachten van de lijders. Dit was hoofdzaak. Swalue zag het belang van een goed dieet en de voordelen van een verstandige, expectatieve methode in.

In het boek bestrijdt Swalue de grove gebreken, die bij verwaarlozing van een goede leefregel maar al te veel worden waargenomen. In het boek wordt de maag sprekend opgevoerd, ze beklaagt zich over alle wandaden die men aan haar toeschrijft en over de last die het antimonium en de zweetmiddelen haar bezorgen. Swalue erkent dat een zure gisting in de maag de eetlust opwekt en de spijsvertering bevordert, maar hij wijst de medewerking van buikspeeksel en gal hieraan af. Swalve, Querelae Ventriculi renovatae , Amsterdam, , in Om de tafel heen zitten acht artsen in lange mantels met grote hoeden op in leunstoelen.

De titel van het boek is gegraveerd in een uitgeklapte mensenhuid die door twee putti tegen het plafond gehangen wordt. In het boek wordt aan de ontaarding van het normaliter lichtzure en wat zoute buikspeeksel het ontstaan van 'tussenpozende' koortsen, hypochondrie en melancholie toegeschreven. Na de boertige voorstelling van een ontleedkundige les over het lijk van een matroos, die, na lang aan derdedaagse koortsen gesukkeld te hebben, tot kwaadsappigheid verviel en door Swalue behandeld was, gaat hij over tot een vluchtige beschouwing van de vroegere ontleedkunde, en vestigt vooral de aandacht op het pancreas.

Dit te bewijzen is het hoofddoel van zijn boek. Hij bestrijdt de denkbeelden van Willis en Sydenham, en acht het gebruik van cortex peruvianus kinabast onzeker en bedrieglijk.


 • Mr. Groundhog Wants the Day Off!
 • From the Fury of Norns Men.
 • Gevonden zoektermen.
 • Tot slot beweert hij, dat hypochondrie en melancholie aan ziekten van het pancreas moeten worden toegeschreven. Dit boekje, met hetzelfde doel als het pleidooi van de maag geschreven, bevat wel enige geestige opmerkingen, maar is van een meer strijdlustige en knorrige geest. Hij ijvert zeer voor de antieke schrijvers, en klaagt dat ze weinig gelezen, ja zelfs veracht worden. Het frontispice toont een arts tussen twee tafels staande, op de tafel aan zijn linkerkant ligt een opengesneden hond waaruit een fontein van bloed of andere sappen spuit in een bakje dat de arts in zijn linkerhand houdt.

  Op de tafel aan zijn rechterkant zien we o. Met zijn rechterhand schenkt de arts een vloeistof in een rokende schaal. Met zijn rechtervoet wijst hij naar een stapel boeken die op de grond liggen. Sylvius begon vanaf als hoogleraar te Leiden grote opgang te maken met zijn denkbeelden over iatrochemie. De 17 de eeuw wordt gekenmerkt door ruzies onder de medici; verguizing of verheerlijking van Galenus en diens van Hippocrates afkomstige leer van de vier levenssappen: bloed, gele gal, zwarte gal en slijm; geloof of ongeloof in Harvey's ontdekking van de bloedsomloop. De laatste ging er van uit dat ziekten veroorzaakt werden door een verstoring van het evenwicht tussen de verschillende lichaamsgrondstoffen slijm, bloed, gele gal en zwarte gal.

  Om het evenwicht te herstellen werden in die dagen te pas en te onpas de technieken van aderlaten en laxeren toegepast. Na het bepalen van het ziektebeeld ging de medicinae doctor over tot behandeling. Hij schreef medicijnen voor, die hij soms zelf vervaardigde, maar doorgaans bij een plaatselijke apotheker liet halen. Er stonden enige distilleerglazen, een koperen vijzel om de grondstoffen voor zijn geneesmiddelen met behulp van een stamper fijn te maken en vervolgens te vermengen, en er was een medicijnkast met enige medicijnflesjes, potten en spatels. In de achteropkamer was een distilleerketeltje en een vuurbekken aanwezig.

  Aan de noordoostzijde van het dorp Wiuwert hadden de Labadisten na de dood van Jean de Labadie en onder leiding van Pierre Yvon in , na allerlei omzwervingen, een toevluchtsoord gevonden in slot Thetinga of Waltastate, eigendom van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk en door hem aan zijn drie zusters, die tot de gemeente behoorden, ter bewoning aangeboden.

  Tot de groep behoorde ook Anna Maria van Schurman , de zeer begaafde geleerde, dichteres en kunstenares. Ze zijn gedateerd 18 september en 21 oktober en zijn geschreven vanuit Wiuwert Wieuwerd. Het zijn een paar van de laatste getuigenissen van haar hand, drie jaar voor haar dood. Swalue stond haar in haar laatste levensjaren als een lijfarts ter zijde. Anna Maria van Schurman bedankte Swalue voor zijn hulp, raadpleegde hem over haar lichamelijke toestand en vertelde met medisch inzicht over haar kwalen en medicijngebruik.

  Daarnaast probeerde ze hem met bekende Bijbelteksten over te halen om zich aan te sluiten bij de Labadisten. Hij ging daar niet op in omdat zijn stand en huisgezin hem hiervan weerhielden. Anna Maria van Schurman als Labadiste, gravure door Munckhuysen naar een zelfportret. Het gedicht schreef een onbekende na haar dood in In de eerste brief bedankte Anna Maria van Schurman dr Swalue voor het toesturen van een geneesmiddel. Zij had er nog geen gebruik van gemaakt omdat de kwaal spontaan iets afnam.

  Haar hand is wel helemaal hersteld. Volgens Yvon kan de geneeskunst nergens eerlijker, veiliger of vollediger uitgeoefend worden dan onder hen, die het werelds juk hebben afgeworpen, waardoor men gehouden wordt om zonder onderscheid iedereen met een zekere professie als publiek persoon gelijkelijk te dienen, omdat zij alles ordentelijk, volgens het voorschrift van de Christelijke naastenliefde, ja haar zelfs beter kunnen uitoefenen.

  Van Schurmans brief is een antwoord op een eerdere brief van Swalue aan haar, waarin hij schreef dat hij tot nu toe geen roeping in zijn hart gevoeld had om zijn beroep als medicus, zijn familie, het huis dat hij bezat en zijn kinderen op te geven om zich bij de Labadisten aan te sluiten. De brief van 18 september eindigt met een beschrijving van het gebruik van verzachtende medicijnen tegen buikpijn tamarinde en senneblaadjes en de vraag of cassia niet geschikter zou zijn voor bijna dagelijks gebruik.

  Van Schurmans hand is bijna weer helemaal beter, maar haar rechterknie is behoorlijk opgezet en haar dijbeen zo aangetast dat het lopen haar heel zwaar valt. Vocht zou de kwaal verergeren, daarom is ze van haar slaapkamer naar een andere drogere kamer verhuisd. Op 21 oktober schrijft Van Schurman nog een kort briefje aan Swalue, waaruit blijkt dat Yvon Swalue een brief heeft geschreven en op verzoek van Van Schurman geantwoord heeft op een brief van Swalue aan Schurman. Haar gezondheid is niet goed, ze moet meestal het bed houden, maar het geneesmiddel dat Swalue haar voorgeschreven heeft, heefteen heilzame werking, waarvoor ze Swalue bedankt.

  Verder gebruikt ze al drie dagen een middel tegen vreselijke pijn in haar been en vooral in de knie, maar door Gods genade is haar hand weer hersteld, vooral door met in een papje van kalfskop etc. Ze sluit de brief met de vraag om advies van Swalue of ze moeten doorgaan met die behandeling, omdat de pijnen tot nu toe eerder erger lijken te worden dan te verminderen. De Nederlandse vertaling door drs Piter van Tuinen van de twee Latijnse brieven wordt apart op deze website gepubliceerd.

  Anna Maria van Schurman overleed op 4 mei , omringd door de zusters uit de Labadistische gemeenschap. Waar zij werden begraven is in de mist der tijden vergeten geraakt. Meulenbroek ed. Een geboortejaar van zoals in een genealogie Swalue wordt vermeld, is onwaarschijnlijk: hij trouwt als doctor medicinae in en zou dan nog maar 19 jaar zijn, in feite nog minderjarig. Suringar dochter van dochter van Goucke Gerlofs en Inske Sybrands, studeerde te Franeker , promoveerde medicijnen te Franeker , zie www.

  Zie Harlingen — stadsbestuur tot Niet zeker of dit dezelfde Hessel Wytses Wassenaer is die in voogd over Swalues kinderen werd. De Hollandse kast krijgt in de 17 de eeuw een verdeling in vieren: een brede onderplint, 2x twee deuren, gescheiden door een horizontale regel, het geheel aan de bovenzijde afgesloten door een met snijwerk versierde, geprofileerde kap. De hoekstijlen en de middennaald zijn gecanneleerde pilasters, die op gebeeldhouwde leeuwenkoppen in de onderplint rusten.

  De onderplint is meestal van twee laden voorzien. Het geheel rust op vier poten, die aan de voorzijnde uit zwart gepolitoerde ballen bestaan. Zie: Frans L. Dony, Handboek antiek , Baarn : Tirion, Klavecimbels kwamen in de 17 de eeuw alleen voor in interieurs van rijke burgers. Klavecimbels zijn veel te zien op 17 de -eeuwse genreschilderijen.

  Afgaande op deze afbeeldingen is geconstateerd dat men ook in die tijd overwegend zittend speelde, zie: Lucas van Dijck, Ton Koopman, Het klavecimbel in de Nederlandse kunst tot , Zutphen : Walburg Pers, , Inleiding. De Vierschaar van Amsterdam is de Amsterdamse rechtbank. Engels, Catalogus van de bibliotheek van de Friese juristen en humanisten Johannes en Theodorus Saeckma, Leeuwarden Deze bibliotheek werd op 25 april te Leeuwarden geveild. Gezondheidszorg en geneeskunst in Nederland circa , Utrecht : Bohn.

  Scheltema en Holkema, Ypey en I. De brief is in aangekocht op de veiling J. Beijers te Utrecht de bibliotheek van de Doopsgezinde Kerk te Amsterdam, 3 e deel, februari , cat. Literatuur: Jaarverslag KB , p. De catalogus van de bibliotheek van medicinae doctor Bernhardus Swalue Emden circa Harlingen , Door Jeanine Otten 6 december De titels van de boeken zijn genoteerd in de boedelinventaris van van de Harlinger stadsdokter Bernhardus Swalue Leeuwarden, Tresoar, Nedergerecht Harlingen, Inventarisatieboeken, invnr , fol 60 verso-fol 69 verso.

  Gezien het zeer tijdrovende onderzoek in catalogi van medische en andere bibliotheken, het af en toe moeilijk leesbare handschrift van de klerk die de inventaris optekende, en schrijffouten in de inventaris, ben ik hierin niet volledig geslaagd. Ik houd mij voor betere suggesties van harte aanbevolen. In het voorhuis van de dokter is een uitgebreide bibliotheek te zien.

  In folio [nummering toegevoegd, J. Athlas: rel universi mundi description 2. Biblia Sacra, cum region: etc: edita acvenet: annis et [16]19 3. A: Calepini Dictionarum x linguarum[1]. Hieronimi Tragi[2], Herbarius op hoogduyts. G: Fallopii opera. Consilia et apistolae L. Joannes Arsenteri, opera medica. Fabritii Heildani opera chirurgica o[mn]ia[4] 9.

  Foresti opera o[mn]ia[5]. Horatii Augenii[6] Epistolae medicinaeles. Dan: Horstii Pharmacopoeia catholica[7]. Arnold Weickardi Thesaurus Pharmaceut[8]. A: Paraei, Opera Chirurgica[9]. Rod: Foncesae consilia. Benedict: Victor Tavent: praxis. Item Aetii Tetrabiblion. Schleidani Chronica. Fumanelli Opera[10]. Sarapio Ahasis Averrhoes[11] Gatinaria[12]. Salenandri consilia. Julius Alexandrinus in Galenum[13]. Dioscorid Marcelli Vergilii[14]. Erasmi Paraphrases in novem testamentum[15]. Erasmi adagia[16]. Curelii Evangelica Demonstrationes et Ansberg in Apocalyps. Eustach: Rudius de morb occult venet et sanctoras de erroribii[17].

  Joanni Nauclerij chronicon[18] Tomus imus [primus] Cosmographia universalis Sebast Munsteri[19]. Laurentii Spiegel der Artzenien of kunsten[20]. Hieronimi Zangij de tribus Eloqum. Friderics Blanci campianis in S. Calvini Instutiones[21]. Calvini Harmonia Evangelist. Calvini commentaria in Epist.

  Baudartii Memoriae Duits t best. Baudartii Memoriae Pars 2e. Operum Melancthonis[23] tomi 5. Operum Melanchtonis[24] Tomus 3us [tertius]. A: Lacunae Epitome operum Galeni[25]. J: Herculanus et symphorianus in. In quarto Hortulus sanitatis[26]. Paracelsi[27] Pars 8, 9, et 10ma [decima]. Paracelsi pars 1, 2, 3tia [tertia]. Paracelsi par 4, 5, 6, et 7ma [septima]. Mass Praxis. Liddelij Opera […] atro galenica. Gabricii Fontani Medicina antihermetica[28]. W: Helmichij analijsis Psalmorum. P: Winsemii[29] Historia.

  Amesus in psalmos. Bodini Daemonomania[30] Acta Synodi Dordraceni. Heurnii Methodus ad praxim[31]. Heurnii Praxis. The erasti Disputationes. Joan: a Beverwijck[33]. Antidotarium generale et Speciale Jac: Wicheri[34]. Burgazii itinerarium Belgie. A: Schultes kirche Postil. Joannes Wierij de prastigiis daemoniaus[35]. Gregorii Moralia. Dan: Sennertii Opera. Dan: Sennert de Sebribus et artritides. Institutiones Dan: Sennerti. Faci Ambrosia prime media et ultima. Maroldi practica et paremol. Horstij observat et epistst.

  Vol 2 dum. Thimeri Observationes Antonij Santor Antipraxis[39] Hendrici Petraei Nosologioa Dogm: et Horm. Angell Sala opera Medica Chimica Nonnius de re libaria. Opera J:B: Helmont. Lotichii consilia. T: Hofmann: method Nledendi D. Human Med crts. Rolfinchii[43] Methodus specialis G: Rolfinchii Ghymica[44] Rolfinchii[45] Praxis. Kerckerus de Fermentatione[46] et Attomari opus. Neucrantius de purpura. TH: Willis[48] Pthologia Cerb. G: Charton Exusit Primiros de morb Mulierum Ephemerid German. Volumus 3ris Volumus 1 et 2-us.

  C: v: Schneideri Cathar. L[i]b]er IV et V Schneider liber Special de Catharis C Grulingii Frori legium Galenochij onicum et Diemerbroeck[49] de peste Joann: Schroderi Pharmacoaeia Med Chijni[50] B: Timaei[51] casus Medicinal A Rontan analecta. Joann: Schenkij observation Medicar: Tom imus [primus] Schenkij observation Medicarum toms 2. Tipologia T[…]icni adversus Anth. P: zulferi Pharmacopaeia Augustiana. Vallegii controversiae Medicae. In octavo Joanni Mesuae de Medica libri 3. Heckstetteri observation Medicinae.

  Tijdlijn van Hillary’s werk waarbij kinderen specifiek betrokken zijn:

  Mercurialis de Morbis pucrorum et venenis Mercuriales variaruni lectiammi. Aiercetani pharmacopeia. Joanna b Indagine Physiog et astrol marbodaeg de gennius Capidibus Severine Tractatus de sevrbuto Joaqnn: Bruverinus de r cibaria B: Seidelij de morb incurabil et Paschalij de Febribus Baijri Praxis Fontanus in praxin dodonaei Leonh Botalli opera oia Stupan Medcina Theoretica. W: Gabelhouweri observationes. J: Matth difficultates medicae. Penoti Tractatus Praxis Marquarid Th: Bartholini epistolar. Centur i et ii Th: Bartholini epistoar cent iii et iv Regn: de graaf de Paste genaerat et le vass de Sijl humor triumo.

  Piensij tractatus de Febribus Miscellanea Smetij[52] Grangerii animad version in Leonh Defens. Car: Risonis consila et observationes. Sacuth Lusithan[53] de medicorum principum histor[…] libri iv Sacuth Lusithan l[ibri] i et vi et etia[…] Sacuth libri iii et admiranda ejus praxis Sacuth Lusithan historiarum praxis l[ibri] 7 et 8.

  Hyppocratis Cos Opera[54]. Consultations medicae Lolia a fonte. M Rulandi centuriae decem. Joann: Renodi Dispensatiorium Medicum[55] H: Aquapendentis[56] pentateuchos Chirurgica et T. Valleraalae observations. Platterus de Febribus et doboribus Platerus de functionum Laesionibus Plateri observation ad Iunctionum laesiones, Dolores et vitia Spicilegia Hildesheim. Chirurgia Bigraei Practica pernumiae J: Langij Epistolae midicnal Lud: Mercati de indication medica Lazeri Riverii observations centur 4[57]. Rondeletiol opera Warandeli affections Mulierum Hartmanni Praxis Peucerus de dirunitione.

  Moroni Director Med Pract. Joann: Babtista Magia Naturalis Lazari Riveri Praxis[58] Bottsini Methodus Renealmi observationes[59] Rossij Observationes Meic. Caroli a Wittenstein Med Formulae Joann: Matth difficultates Medicae Severine Therapeutica Matth Speculum Sanitatis Julius Caesar Claudinus de ingressi ad infirm H: cordaus de la subtilitate Denar medicus de usu etc Paracelsi praxis Ruerctani Tetras F: Reber Exercititationes Nocturnae.

  Enchiridium Medico Chirurgicum Weieri Neiburch. Annales Angliae Grill Lamberi regnant Elizab De Plutarque vies des homes, illustres tome premier. Vies des homes Plutarque tome secunde Panoplaeia Christinana Aecumenici consilii Canones. Botalli curatio per Sanguinis Missionem. Consult Montani Centur i. Ursini et Paraei Cathechesis. Philipp Plessei de veritate Relig Christ. Bacchanelli Consensus medicorum S: Lubbertus de papa Romana Biesiicomnetrarii in artem Galeni L De secretarie de la cour.

  Vertitas sui Winder Narraesius de antichristo. Biencorf de Aldegonde. Cp contrarenus de republica venetiana Vaetij proeve der Godsaligheyt. Les Divinis herauts. Les Saintes Decades des piete christiene. In Duodecimo Septalij animadversiones T: Lomni observ med Lemosius de ratione praedicendi Ligmorri affectio Hysterica Ethmulleri hyppocr[…]lhij Tataj.

  O Tackeni hijpprocratis chijmicus et clavis Philophiae hyppocraticae. Th: Willis Pharmaeceuttica rationalis et anima Brutorum[61]. Rason a pratis de uteris Th: Willis de fermentation ae febribus[62] et Deusimus de febr. Praevotii Opera Medica oia et medicinae Pauperum Hemsterhuis de Art cristide vaga. Primerosii vugli Errores in medicina. De le boli Sijlvij praxis medica. Benedicti Theatrum tabidorum castrenis et smitzij compendium practicum. Vall: cordi. Dispensatorium Hassmanni animad versions et pinaeus de virginitate.

  A:M: Brasaveli; artis compendorum Medicam externoruma pars 1ma [deel 1]. Brasavoli artis compendorum medicament pars 2do [deel 2]. Hollerius de morbis internis. Fontani pharmae. Sijlvij meth medicamenta componendi. D: Rudolph oogwater voor den averechschen chijmise wegwijser. Doselius de podagra. Fiemus et heringius de flatibus. Fons spadamus ab Heeres.

  Poterij pharmacopaia spagyrica. Gaalteri Theuts apotheek Laurentij conscientia Jesuitica. Emanuel de piete. Watzonij vergenoeghing. Hemels Trompett. C: Clutonis Idea Theologiae. Wendelius compedium theologiae. Les Deus Ennenus et Amis. Goodarijn en Haronet Toetsteen der genade. Vieglerie konstspiegel der wereltlijcke vermaeken. Les pseaumes Evangeliques. Borstij medicina spiritualis pars 1 et 2da [secunda] Encomion Erasmi.

  D: Dijksbekeringh Montaigne Sententiae. Hallij verborgene Chrisus Penon wijsse coopman. R: Sicti weghwijser. F: Ridderi historisch sterfhuys. Tasseijn merckteken. Amesins argument pastorum Holland adversus remonstrantes Brenck Daavidts doodt en begraeffenis. Hoofts Henricus Magnus. Lusthoff des Gemoets Montans wonderen van oosten. Renaude ziele havoerti. Richardi Bedenhuys opt Vader onse. Schafferai amena Th:palud afscheijd en intreedt. Goodt Salige wees. T: David pseaumes. Jouberti Jsagoge therapeutices Medii Jr aerent paradijs Gartlena De vermakelinge Wandel nae den Hemel Het hert Christi tot de Sondaers Den leijdtsman ten hemel.

  Thomas a Kempis De imitatione Christi Het rijke Godts in desypelen Het mensiken Eijlant. Dimisij Cart: de contempt Mundi Praxis Barbettinana Theologia Mystica op hooghduyts Interiorum regni Dei visio Ametius de conscientia. Boeken welcke niet in de bibliotheeq staen Isaak Ambrosius het sien op Jesus, in qto. Lodensteijn beschouwingh van Zion, in qto. H: Uilenbreks gesangen, in octavo D: Aurelij Augustini Meditationes, in dudecimo.

  Foresti Pieter van Foreest , Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia : quibus acc. Berthelin, , 4 dln, folio. Ambrosius Pare? Nu eerst uyt de Franc? Ende in desen laetsten druck, van veel fauten verbetert. Met alle de figuren, soo wel der anatomien als van de instrumenten der chirurgien, ende van vele diversche monsters, Dordrecht ,; latere drukken o. Amsterdam Alexandrinus a? Neustain ; acc. Episcopius, , in Narrating Muhammads Night Journey.

  This volume sets out to answer the following questions: how is it that Shi'i Muslims have set the agenda of political discourse in the Islamic world in recent years? Why have Shi'is been at the forefront of Islam's reassessment of the West? In the past years, Shi'i Islam, already the state religion in Iran since the 16th century, has grown in Iraq, northern India and what is now Pakistan. Juan Cole examines Shi'i Islam as a world religion that has faced modernity on its own terms. He explores the little-known history of Shi'i communities as far afield as the Persian Gulf and India, also giving attention to important centres such as Lebanon, Iraq and, of course, Iran.

  He demonstrates the way in which Shi'is have sought to define space and time as sacred, and to defend those spaces from encroachments by the Other , whether that be Sunni Arab, Hindu or European Christian. Why does Islam play a larger role in contemporary politics than other religions? Is there something about the Islamic heritage that makes Muslims more likely than adherents of other faiths to invoke it in their political life?

  If so, what is it? Ancient Religions, Modern Politics seeks to answer these questions by examining the roles of Islam, Hinduism, and Christianity in modern political life, placing special emphasis on the relevance - or irrelevance - of their heritages to today's social and political concerns. Michael Cook takes an in-depth, comparative look at political identity, social values, attitudes to warfare, views about the role of religion in various cultural domains, and conceptions of the polity. In all these fields he finds that the Islamic heritage offers richer resources for those engaged in current politics than either the Hindu or the Christian heritages.

  He uses this finding to explain the fact that, despite the existence of Hindu and Christian counterparts to some aspects of Islamism, the phenomenon as a whole is unique in the world today. The book also shows that fundamentalism - in the sense of a determination to return to the original sources of the religion - is politically more adaptive for Muslims than it is for Hindus or Christians.

  A sweeping comparative analysis by one of the world's leading scholars of premodern Islam, Ancient Religions, Modern Politics sheds important light on the relationship between the foundational texts of these three great religious traditions and the politics of their followers today. What kind of duty do we have to try to stop other people doing wrong?

  The question is intelligible in just about any culture, but few of them seek to answer it in a rigourous fashion. The most striking exception is found in the Islamic tradition, where 'commanding right' and 'forbidding wrong' is a central moral tenet already mentioned in the Koran. As an historian of Islam whose research has ranged widely over space and time, Michael Cook is well placed to interpret this complex subject. His book represents the first sustained attempt to map the history of Islamic reflection on this obligation. It covers the origins of Muslim thinking about 'forbidding wrong', the relevant doctrinal developments over the centuries, and its significance in Sunni and Shi'ite thought today.

  In this way the book contributes to the understanding of Islamic thought, its relevance to contemporary Islamic politics and ideology, and raises fundamental questions for the comparative study of ethics. It was described by one reviewer as a masterpiece. In that book, the author reflected on the Islamic injunction, incumbent on every Muslim, to forbid wrongdoing.

  The present book is a short, accessible survey of the same material. Using anecdotes and stories from Islamic sources to illustrate the argument, Cook unravels the complexities of the subject. Moving backwards and forwards through time, he demonstrates how the past informs the present. By the end, the reader will be familiar with a colourful array of characters from Islamic history ranging from the celebrated thinker Ghazzali, to the caliph Harun al-Rashid, to the Ayatollah Khumayni.

  The book educates and entertains - at its heart, however, is an important message about the Islamic tradition, its values, and the relevance of those values today. Just over a sixth of the world's population subscribes to the Muslim belief that 'there is no god but God, and Muhammad is his Messenger'.

  Michael Cook gives an incisive account of the man who inspired this faith, drawing on the traditional Muslim sources to describe Muhammad's life and teaching. He also attempts to stand back from this traditional picture to question how far it is historically justified.

  The Koran has constituted a remarkably strong core of identity and continuity for a religious tradition that is now in its fifteenth century. This Very Short Introduction explores the significance of the Koran both in the modern world and in traditional Muslim culture. Michael Cook provides a lucid and direct account of the Koran as codex, as scripture, as liturgy, and as the embodiment of truth, and examines its means of formation and dissemination.

  He also discusses issues of interpretation for certain key verses, demonstrating that fecundity of the text for readers throughout the world. The New Cambridge History of Islam is a comprehensive history of Islamic civilization, tracing its development from its beginnings in seventh-century Arabia to its wide and varied presence in the globalised world of today.

  The six volumes reflect the geographical distribution and the cultural, social and religious diversity of the peoples of the Muslim world. Four volumes cover historical developments and two are devoted to themes that cut across geographical and chronological divisions, ranging from social, political and economic relations to the arts, literature and learning.

  Each volume's introduction sets the scene for the ensuing chapters and examines relationships with adjacent civilizations. Written by a team combining established authorities and rising scholars in the field, this will be the standard reference for students, scholars and all those with enquiring minds for years to come. Orientalism and Islam. The relationship between the workings of memory and the formation of culture is intriguingly close in the world of medieval Islam. In this book, distinguished contributors explore broad-ranging themes relating to memory, memorisation, memorialising or commemorating in a variety of historical, legal, literary and architectural contexts.

  Poonawala and Paul E. Walker examine lists and maps as memory aids, the transmission of knowledge and traditions from medieval to early-modern times, the application of medieval notions of law and statecraft and the commemoration of individuals, civilisations and dynasties in historical and literary works, on coinage and in monumental forms.

  This is a fascinatingly original perspective on a topic which will engage scholars of Islamic history and sociology, as well as cultural history and the history of ideas. Are human rights a universal norm, or a western value and therefore inappropriate and irrelevant for other cultures? How does Islam influence the understanding of human rights in Muslim societies? Is there an inherent antithesis between Islam as a religion and the value of human rights? How do we evaluate proposals for a particularly Islamic conceptualization of human rights?

  These questions are addressed in an international context in this book, which focuses especially on the interaction between human rights as a value and norm in international relations, and Islam as a constituent of political culture in particular societies. Translated and notes by N. The Koran is universally accepted by Muslims to be the infallible Word of God as first revealed to the Prophet Muhammad by the Angel Gabriel nearly fourteen hundred years ago.

  Its chapters, or surahs, recount the narratives central to Muslim belief, and together they form one of the world's most influential prophetic works and a literary masterpiece in its own right. But, above all, the Koran provides the rules of conduct that remain fundamental to the Muslim faith today: prayer, fasting, almsgiving, pilgrimage to Mecca and absolute faith in God and His apostle. Global jihadism has been on policy agendas for more than two decades. In recent years, policy agendas have increasingly come to include a focus on countering militant jihadi ideologies.

  Despite this, studies of global jihadism that take the impact of ideas seriously are at a relatively early stage and have yet to fully capture the richness of their social contexts and intellectual universes. Departing from the security studies approaches that have characterised much writing about jihadi groups, this volume aims to engage policy-makers and specialists alike by bridging existing disciplines and areas of study to create a framework for beginning to understand jihadi movements through the study of their ideologies, intellectual histories, political engagements and geographies.

  The contributors to the volume come from a range of academic disciplines including history, anthropology, political science, religious studies and area studies , as well as from the worlds of diplomacy and policy research. In addition to studies of globalised contexts and ideologies, the volume also includes detailed studies of jihadi currents of thought and responses to them in Afghanistan, Yemen, Somalia, India, Pakistan, Egypt, South-East Asia and Europe.

  Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid zoeken, los van enig vooroordeel. De islam is daarop geen uitzondering. Denkers als Avicenna, Averroes en Ghazali namen diverse filosofische kwesties onder handen. De islam wordt op hoog niveau gekenmerkt door die openheid, en toont die telkens opnieuw - dat is de kern van het betoog van Souleymane Bachir Diagne. In Filosoferen in de islam? Terwijl de conflicten tussen de islam en de rest van de wereld toenemen, en steeds grotere groepen zich beroepen op eigen waarden en eigen cultuur, doet dit boek juist een krachtige oproep tot dialoog en schetst de auteur een verhaal van hoop en rede.

  Filosoferen in de islam? Speciaal voor deze Nederlandstalige uitgave paste de auteur het voorwoord aan. The figure of 'Mahomet' was widely known in early modern England. A grotesque version of the Prophet Muhammad, Mahomet was a product of vilification, caricature and misinformation placed at the centre of Christian conceptions of Islam.

  In Mythologies of the Prophet Muhammad in Early Modern English Culture Matthew Dimmock draws on an eclectic range of sources from the fifteenth to eighteenth centuries - literary, historical, visual - to explore the nature and use of Mahomet in a period bounded by the beginnings of print and the early Enlightenment.

  This fabricated figure and his spurious biography were endlessly recycled, but also challenged and vindicated, and the tales the English told about him offer new perspectives on their sense of the world - its geographies and religions, near and far - and their place within it. This book explores the role played by Mahomet in the making of Englishness, and reflects on what this might reveal about England's present circumstances.

  The origins of Islam have been the subject of increasing controversy in recent years. The traditional view, which presents Islam as a self-consciously distinct religion tied to the life and revelations of the prophet Muhammad in western Arabia, has since the s been challenged by historians engaged in critical study of the Muslim sources. In Muhammad and the Believers , the eminent historian Fred Donner offers a lucid and original vision of how Islam first evolved.

  He argues that the origins of Islam lie in what we may call the "Believers' movement" begun by the prophet Muhammad - a movement of religious reform emphasizing strict monotheism and righteous behavior in conformity with God's revealed law. The Believers' movement thus included righteous Christians and Jews in its early years, because like the Qur'anic Believers, Christians and Jews were monotheists and agreed to live righteously in obedience to their revealed law.

  The conviction that Muslims constituted a separate religious community, utterly distinct from Christians and Jews, emerged a century later, when the leaders of the Believers' movement decided that only those who saw the Qur'an as the final revelation of the One God and Muhammad as the final prophet, qualified as Believers. This separated them decisively from monotheists who adhered to the Gospels or Torah. Critical questions have been raised about Islam and Muslim politics in the modern world: Are Islam and modernity compatible?

  De aanslagen van en de moord op Van Gogh hebben veel emoties losgemaakt en vragen opgeroepen, vooral over de radicalisering van kleine groepen moslims, hun banden met de islamitische wereld, de rol van imams, de man-vrouw verhoudingen en de integratie van jongeren.

  Nederlandse moslims: van migrant tot burger gaat over migratie en intergratie, islamitische organisaties en geloofsbeleving, jongerencultuur en het islamdebat. De auteurs bekijken welke rol religieuze en andere waarden spelen en hoe deze veranderen. In kaderteksten wordt ingegaan op specifieke kwesties die vaak met de islam geassocieerd worden.

  In dertien beschrijvende profielen worden moslim-mannen en -vrouwen die optreden in het publieke debat beschreven. Als aanvulling bevat het boek een cd-rom met geluids- en videofragmenten met onder meer Hirsi Ali en Ali B. Daarnaast krijgt de lezer een kijkje in een moskee. The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe, academic and religious freedom in the 21st century.

  In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek. De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de islam is de laatste jaren stormachtig toegenomen. Verwonderlijk is dat niet. Het gaat om een zesde van de wereldbevolking, en om een godsdienst en cultuur met een steeds groter politiek gewicht. De islam is niet meer ver van ons bed: via de media en migranten krijgt men er in het Westen elke dag mee te maken. De islam is dus dichtbij maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie.

  De islam heeft een andere kunst, een andere houding tegenover leven en dood, andere rituelen, een ander heilsbegrip. Redacteur Henk Driessen en 24 andere Nederlandse wetenschappers presenteren vanuit een veelheid van disciplines een nieuw overzicht van de islam in verleden en heden. This volume, part of the 'Themes in Indian History' series, contains 17 essays on various aspects of Islamic traditions in South Asia, spanning the course of years, plus an Introduction by the editor, a well-known expert in this field. The essays cover a wide range of topics and provides a comprehensive summary of the rich diversity and cultural syncretism which are the hallmarks of the Islamic traditions in India.

  J.585 - J.622

  It will become a standard text on the subject of Indian Islam. Working simultaneously on two levels, "Saladin" represents the best kind of biography - a portrait of a man who is said to have made an age, and the most complete account we have to date of an age that made the man. Unlike biographies that focus on Saladin's military exploits, especially the recapturing of Jerusalem from European Crusaders in , Edde's narrative draws on an incredible array of contemporary sources to develop the fullest picture possible of a ruler shaped profoundly by the complex Arabian political environment in which he rose to prominence.

  The result is a unique view of the Crusades from an Arab perspective. Saladin became a legend in his own time, venerated by friend and foe alike as a paragon of justice, chivalry, and generosity. Arab politicians ever since have sought to claim his mantle as a justification for their own exercise of power.

  But Saladin's world-historical status as the ideal Muslim ruler owes its longevity to a tacit agreement among contemporaries and later chroniclers about the set of virtues Saladin possessed - virtues that can now be tested against a rich tapestry of historical research. This tension between the mythical image of Saladin, layered over centuries and deployed in service of specific moral and political objectives, and the verifiable facts of his life available to a judicious modern historian is what sustains Anne-Marie Edde's erudite biography, published to acclaim in France in and offered here in smooth, readable English translation.

  Militant Salafism is one of the most significant movements in politics today. Unfortunately its significance has not been matched by understanding. To begin to address this knowledge deficit this book argues that, rather than the largely unhelpful pursuit of individual 'root causes' offered in much of the literature, we would be better served by looking at the factors that have enabled and facilitated a particular political imaginary. That political imaginary is one that allows individuals to conceive of themselves as integral members of a global battle waged between the forces of Islam and the West, something that lies at the heart of militant Salafism.

  Frazer Egerton shows how the ubiquity of modern media and the prevalence of movement have allowed for a transformation of existing beliefs into an ideology supportive of militant Salafism against the West amongst Western Muslims. This second edition of a widely acclaimed collection of essays reports on how new media - fax machines, satellite television, and the Internet - and the new uses of older media - cassettes, pulp fiction, the cinema, the telephone, and the press - shape belief, authority, and community in the Muslim world.

  The chapters in this work, including new chapters dealing specifically with events after September 11, , concern Indonesia, Bangladesh, Turkey, Iran, Lebanon, the Arabian Peninsula, and Muslim communities in the United States and elsewhere. The extent to which today's new media have transcended local and state frontiers and have reshaped understandings of gender, authority, social justice, identities, and politics in Muslim societies emerges from this timely and provocative book. Sta op en leef, vader is een ontroerende en openhartige essaybundel over een gesloten cultuur.

  Said El Haji verkent hoe hij en zijn familieleden zijn gevormd door een patriarchale traditie van eer, plicht en mannelijke dominantie. Het levert een indringend en fascinerend portret op van een eigenzinnige familie. Tegelijkertijd probeert hij zijn overleden vader tot leven te wekken, met wie hij in zijn in lovend ontvangen debuut, De dagen van Sjaitan , literair afrekende. The Enlightenment Quran. The Politics of Translation and the Construction of Islam. Hilal Elver offers an in-depth study of the escalating controversy over the right of Muslim women to wear headscarves.

  Examining legal and political debates in Turkey, several European countries including France and Germany, and the United States, Elver shows the troubling exclusion of pious Muslim women from the public sphere in the name of secularism, democracy, liberalism, and women's rights.

  Blog – Iris Oppelaar

  After evaluating political actions and court decisions from the national level of individual governments to the international sphere of the European Court of Human Rights, Elver concludes that judges and legislators are increasingly influenced by social pressures concerning immigration and multiculturalism, and by issues such as Islamophobia, the "war on terror," and security concerns. She shows how these influences have resulted in a failure on the part of many Western governments to recognize and protect essential individual freedoms.

  Employing a critical legal theory perspective to the headscarf controversy, Elver argues that law can be used to change underlying social conditions shaping the role of religion, and also the position of women in modern society. The Headscarf Controversy demonstrates how changes in law across nations can be used to restore state commitments to human rights. Islam in the World Today. The Qur'an has spoken to Muslims for over one thousand years; it is seen as law-maker, moral code, and the word of God.

  Drawing on both contemporary and ancient sources, Esack outlines the key themes and explains the historical and cultural context of this unique work whilst examining its content, language and style, and the variety of approaches, including fundamentalist, feminist, and modernist, that have been used to interpret it. Other areas covered include: the Qu'ran as evocative oral experience; understanding and interpreting the Qu'ran; and, the major themes of the Qu'ran, including such issues as truth, justice and gender relations.

  Funny, challenging, controversial, passionate and unforgiving, this is an unprecedented personal account of a Muslim's life in the modern world. As an Islamic scholar, outspoken social activist and well-known commentator, Farid Esack is in a unique position to tackle the quandaries and challenges facing Muslims today. Whether it be cultivating a meaningful relationship with Allah or striving for gender equality and religious freedom, Esack combines personal insight with incisive analysis. Providing a devout yet practical guide for those seeking to re-engage with their faith in the modern world, this groundbreaking work will help believers and non-believers alike to appreciate the eternal relevance of the Qur'an and its teachings.

  Dr Faird Esack has an international reputation as a Muslim scholar, speaker and human rights activist. He has lectured widely on religion and Islamic studies and also served as a Commissioner for Gender Equality with Nelson Mandela's government. In this ground-breaking introduction internationally renowned scholar and author Farid Esack presents all the information needed to understand the Qur'an and its significance. Esack - a Muslim committed both to his religion, and to critical thinking about all aspects of it - explores how the Qur'an came into being and examines its structure as a unique literary work.

  He outlines its key themes, explains its historical and cultural context, and looks at the controversies that have surrounded it over the centuries. Blending faith, fact and an innovative approach, this is a concise guide to a major religious text, and an invaluable insight into its role in the everyday lives of Muslims. John L. Esposito is one of the world's leading authorities on Islam. Now, in this brilliant portrait of Islam today-and tomorrow-he draws on a lifetime of thought and research to sweep away the negative stereotypes and provide an accurate, richly nuanced, and revelatory account of the fastest growing religion in the world.

  Here Esposito explores the major questions and issues that face Islam in the 21st century and that will deeply affect global politics. Are Islam and the West locked in a deadly clash of civilizations? Is Islam compatible with democracy and human rights? Will religious fundamentalism block the development of modern societies in the Islamic world?

  Will Islam overwhelm the Western societies in which so many Muslim immigrants now reside? Will Europe become Eurabia or will the Muslims assimilate? Which Muslim thinkers will be most influential in the years to come? We meet religious leaders who condemn suicide bombing and who see the killing of unarmed men, women, and children as worse than murder, who preach toleration and pluralism, who advocate for women's rights. The book often underscores the unexpected similarities between the Islamic world and the West and at times turns the mirror on the US, revealing how we appear to Muslims, all to highlight the crucial point that there is nothing exceptional about the Muslim faith.

  Recent decades have brought extraordinary changes in the Muslim world, and in addressing all of these issues, Esposito paints a complex picture of Islam in all its diversity-a picture of urgent importance as we face the challenges of the twenty-first century.

  Since the terrorist attacks of September 11th, there has been an overwhelming demand for information about Islam, and recent events - the war in Iraq, terrorist attacks both failed and successful, debates throughout Europe over Islamic dress, and many others - have raised new questions in the minds of policymakers and the general public. This newly updated edition of What Everyone Needs to Know about Islam is the best single source for clearly presented, objective information about these new developments, and for answers to questions about the origin and traditions of Islam. Esposito is one of America's leading authorities on Islam.

  This brief and readable book remains the first place to look for up-to-date information on the faith, customs, and political beliefs of the more than one billion people who call themselves Muslims. Islamophobia has been on the rise since September 11, as seen in countless cases of discrimination, racism, hate speeches, physical attacks, and anti-Muslim campaigns. The Danish cartoon crisis and the controversy surrounding Pope Benedict XVI's Regensburg speech have underscored the urgency of such issues as image-making, multiculturalism, freedom of expression, respect for religious symbols, and interfaith relations.

  The Runnymede Report defines Islamophobia as "dread, hatred, and hostility towards Islam and Muslims perpetuated by a series of closed views that imply and attribute negative and derogatory stereotypes and beliefs to Muslims. In some cases, mosques, Islamic centers, and Muslim properties are attacked and desecrated. In the workplace, schools, and housing, it takes the form of suspicion, staring, hazing, mockery, rejection, stigmatizing and outright discrimination. In public places, it occurs as indirect discrimination, hate speech, and denial of access to goods and services.

  This collection of essays takes a multidisciplinary approach to Islamophobia, bringing together the expertise and experience of Muslim, American, and European scholars. Analysis is combined with policy recommendations. Contributors discuss and evaluate good practices already in place and offer new methods for dealing with discrimination, hatred, and racism. This book examines the development of contemporary Islamic movements and thought through the biographies of nine major activist intellectuals whose work povides the core of what the Islamic resurgence became in the s, and is an important foundation for what it can become in the 21st century.

  By profiling nine such internationally recognised figures this volume provides a new understanding of the intellectual foundations of contemporary Islamic awareness and politics. These nine have contributed to some of the most significant intellectual and activist developments in the Muslim world during the s and s - the period during which Islamic movements became a major force in Muslim societies and international affairs. They represent a distinctive phase in the evolution of Islamic thinking: the ongoing effort to create an effective synthesis of modernity and Islamic tradition.

  Princeton Readings in Islamist Thought. Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden. This anthology of key primary texts provides an unmatched introduction to Islamist political thought from the early twentieth century to the present, and serves as an invaluable guide through the storm of polemic, fear, and confusion that swirls around Islamism today. Roxanne Euben and Muhammad Qasim Zaman gather a broad selection of texts from influential Islamist thinkers and place these figures and their writings in their multifaceted political and historical contexts.

  Illuminating the content and political appeal of Islamist thought, this anthology brings into sharp relief the commonalities in Islamist arguments about gender, democracy, and violence, but it also reveals significant political and theological disagreements among thinkers too often grouped together and dismissed as extremists or terrorists. No other anthology better illustrates the diversity of Islamist thought, the complexity of its intellectual and political contexts, or the variety of ways in which it relates to other intellectual and religious trends in the contemporary Muslim world.

  Perhaps no other Western writer has more deeply probed the bitter struggle in the Muslim world between the forces of religion and law and those of violence and lawlessness as Noah Feldman. His scholarship has defined the stakes in the Middle East today. Now, in this incisive book, Feldman tells the story behind the increasingly popular call for the establishment of the shari'a--the law of the traditional Islamic state--in the modern Muslim world.

  Western powers call it a threat to democracy. Islamist movements are winning elections on it. Terrorists use it to justify their crimes. What, then, is the shari'a? Given the severity of some of its provisions, why is it popular among Muslims? Can the Islamic state succeed--should it? Feldman reveals how the classical Islamic constitution governed through and was legitimated by law. He shows how executive power was balanced by the scholars who interpreted and administered the shari'a, and how this balance of power was finally destroyed by the tragically incomplete reforms of the modern era.

  The result has been the unchecked executive dominance that now distorts politics in so many Muslim states. Feldman argues that a modern Islamic state could provide political and legal justice to today's Muslims, but only if new institutions emerge that restore this constitutional balance of power. The Fall and Rise of the Islamic State gives us the sweeping history of the traditional Islamic constitution--its noble beginnings, its downfall, and the renewed promise it could hold for Muslims and Westerners alike.

  In a new introduction, Feldman discusses developments in Egypt, Tunisia, Libya, and other Muslim-majority countries since the Arab Spring and describes how Islamists must meet the challenge of balance if the new Islamic states are to succeed. Dreams and visions have always been important in Islamic societies. Yet, their pervasive impact on Muslim communities and on the lives of individual Muslims remains largely unknown and rather surprising to Westerners. This book addresses this gap in understanding with a fascinating and diverse account, taking readers from premodern Islam to the present day.

  Dreams and visions are shown to have been, and to be, significant in a range of social, educational, and cultural roles. The book includes a wealth of examples detailing the Sufi experience. Contributors use Arabic, Persian, Indian, Central Asian, and Ottoman sources and employ approaches grounded in history, sociology, psychology, anthropology, religious studies, and literary analysis.

  This is an illuminating work, showing how ordinary Muslims, Muslim notables, Sufis, legal scholars, and rulers have perceived both themselves and the world around them through the prism of dreams and visions. This is an eye-opening exploration of a troubling phenomenon: the fast-growing belief in Muslim countries that the end of the world is at hand - and with it the "Great Battle," prophesied by both Sunni and Shi'i tradition, which many believers expect will begin in the Afghan-Pakistani borderlands.

  Jean-Pierre Filiu uncovers the role of apocalypse in Islam over the centuries, and highlights its extraordinary resurgence in recent decades. Identifying as a decisive year in the rise of contemporary millenarian speculation, he stresses the ease with which subsequent events in the Middle East have been incorporated into the intellectual universe of apocalyptic propagandists.

  Filiu also shows how Christian and Jewish visions of the Final Judgment have stimulated alarmist reaction in Islamic lands, both in the past and today, and examines the widespread fear of Christian Zionist domination as an impetus to jihad. Though the overwhelming majority of Muslims remains unpersuaded, the mounting conviction in the imminence of apocalypse is a serious matter, especially for those who are preparing for it. How, if at all, do Muslims and non-Muslims differ? The question spurs spirited discussion among people the world over, in Muslim and non-Muslim lands alike, but we still lack answers based on sound empirical evidence.

  This book engages a set of the biggest issues using rigorous methods and data drawn from around the globe. It reveals that in some areas Muslims and non-Muslims differ less than is commonly imagined, and shows that Muslims are not unusually religious or inclined to favor the fusion of religious and political authority.

  Nor are Muslims especially prone to mass political violence. Yet in some areas Muslims and non-Muslims diverge: Gender inequality is more severe among Muslims, Muslims are unusually intolerant of homosexuality and other controversial behaviors, and democracy is rare in the Muslim world. Other areas of divergence bear the marks of a Muslim advantage: Violent crime and class-based inequities are less severe among Muslims than non-Muslims.

  Committed to discovering social facts rather than either stoking prejudices or stroking political sensibilities, Are Muslims Distinctive? Its findings have vital implications for human welfare, interfaith understanding, and the foreign policies of the United States and other Western countries. In der laufenden Debatte uber den Islam arbeiten sich Kritiker wie Apologeten an der jeweils anderen Position ab und drohen dabei die Sache selbst aus dem Blick zu verlieren.

  Demgegenuber pladiert Alexander Flores fur eine Ausweitung des Horizonts uber den aktuellen Tellerrand hinaus. Er kann zeigen, dass uber weite Strecken der islamischen Geschichte die Hegemonie der Religion uber das Leben menschliche Freiheit, Kreativitat und Produktivitat kaum eingeengt hat.

  Erst bestimmte neuzeitliche Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass sich das bis zu einem gewissen Grad geandert hat. Die Grunde dafur liegen aber nicht zwingend in der Logik islamischen Denkens und Handelns, so dass heutige Muslime die Moglichkeit haben, ihre Religion menschenfreundlich zu verstehen, wenn sie das wollen und wenn man ihnen die Gelegenheit dazu einraumt. Within the framework of the Forum A. The various authors legal scholars, political theorists, social scientists, and psychologists explore in these collected essays such interrelated questions as: How much diversity is permissible within a liberal pluralistic democratic society?

  How strong are the implications of citizenship? What are equitable accommodations of contested practices? They argue for an adequate understanding of how Western Muslim communities in Europe experience their minority position and what needs to be done to improve their participation in European society. The second part of this volume is a collection of papers written around the work of Abdullahi Ahmed An-Na'im, who also makes his own contribution to the book.

  The Catholic University of Leuven awarded An-Na'im an honorary doctorate in on the theme of multiculturalism, intercultural relations and diversity. An-Na'im is recognized the world over as a leading expert in the area of religion and law, and as a human rights activist. Islam and Europe: Crises Are Challenges reinforces our sense that a better knowledge and awareness of the growing diversity of our society, and striving for harmonious relations between Islam and the West, are among the most important challenges of our time.

  With contributions by: Ahmed Aboutaleb, Durre S. Islam emerged amid flourishing Christian and Jewish cultures, yet students of Antiquity and the Middle Ages mostly ignore it. Despite intensive study of late Antiquity over the last fifty years, even generous definitions of this period have reached only the eighth century, whereas Islam did not mature sufficiently to compare with Christianity or rabbinic Judaism until the tenth century. Before and After Muhammad suggests a new way of thinking about the historical relationship between the scriptural monotheisms, integrating Islam into European and West Asian history.

  Garth Fowden identifies the whole of the First Millennium--from Augustus and Christ to the formation of a recognizably Islamic worldview by the time of the philosopher Avicenna--as the proper chronological unit of analysis for understanding the emergence and maturation of the three monotheistic faiths across Eurasia. Fowden proposes not just a chronological expansion of late Antiquity but also an eastward shift in the geographical frame to embrace Iran. In Before and After Muhammad , Fowden looks at Judaism, Christianity, and Islam alongside other important developments in Greek philosophy and Roman law, to reveal how the First Millennium was bound together by diverse exegetical traditions that nurtured communities and often stimulated each other.

  Award-winning historian Theodore Friend recently set out alone across Asia and the Middle East on a quest to understand firsthand the life situations of women in Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, and Turkey. Woman, Man, and God in Modern Islam recounts Friend's remarkable journey and relates hundreds of encounters and conversations with people he met along the way.

  Commingling a deep respect for Islam and his faith in the potential of women to change their worlds, Friend presents an open, exploratory outsider's perspective on women in five very different Islamic cultures -- timely fare for all who wish to broaden their world horizons. How did an obscure Islamic visionary found an empire? The Almohad Empire at its zenith in the 12th century was the major power in the Mediterranean and North Africa, ruling a huge region from the Atlas Mountains to Andalusia.

  Effective administration was backed by military force, and the empire was the seat of a 12th-century renaissance in the fortunes of Islamic power in North Africa and the western Muslim world. The effect on the culture of both the Middle East and Europe was to prove lasting. Allen Fromherz, drawing on medieval Arabic and Berber sources, analyses the myth and history surrounding the rise of the Almohad Empire. He shows how Muhammad Ibn Tumart, the son of a minor Berber tribal chief, set off on his mission to reform Islam, then at a low point in its history, battered by the crusades, having lost Jerusalem and been undermined by weak spiritual and political leadership.

  Muhammad Ibn Tumart was proclaimed Mahdi - one who would herald the golden age of Islam - provided charismatic leadership, unwavering adherence to a fundamentalist monotheistic Islam enforced by holy war, established tribal unity, effective administration and a formidable military force. Here were the sinews of the empire's power and the base for lasting political and cultural influence in the Middle East and Europe. This volume is centred around the theme of veiling in Islam and provides multifarious aspects of the discussion regarding veiling of Muslim women, especially in the West.

  The issue of veiling has been intensively debated in Western society and has implications for religious liberty, inter-communal relationships and cultural interaction. Islam and the Veil seeks to generate open and objective discussion of this highly important, though controversial, subject, with contributions from distinguished scholars and academics, including female practitioners of Islam.

  This subject has inflamed passions and generated heated debate in the media in recent years, particularly in the West. This book aims to look at the historical background, theological and social factors underlying the veiling of women in Islam. Such discussion will provide the reader with a well-balanced and unbiased analysis of this important aspect of Islamic practice.

  Muslims, Scholars, Soldiers. Geertz begins his argument by outlining the problem conceptually and providing an overview of the two countries. He then traces the evolution of their classical religious styles which, with disparate settings and unique histories, produced strikingly different spiritual climates. So in Morocco, the Islamic conception of life came to mean activism, moralism, and intense individuality, while in Indonesia the same concept emphasized aestheticism, inwardness, and the radical dissolution of personality. In order to assess the significance of these interesting developments, Mr.

  Geertz sets forth a series of theoretical observations concerning the social role of religion. In this concise and fascinating book, Fawaz A. Gerges argues that Al-Qaeda has degenerated into a fractured, marginal body kept alive largely by the self-serving anti-terrorist bureaucracy it helped to spawn. In The Rise and Fall of Al-Qaeda, Gerges, a leading authority on Islamic extremism, argues that the West has become mired in a "terrorism narrative," stemming from the mistaken belief that it is in danger of a devastating attack by a crippled Al-Qaeda.

  To explain why Al-Qaeda is no longer a threat, he provides a briskly written history of the organization, showing its emergence from the disintegrating local jihadist movements of the mids--not the Afghan resistance of the s, as many believe--in "a desperate effort to rescue a sinking ship by altering its course". During this period, Gerges interviewed many jihadis, gaining a first-hand view of the movement that Bin Laden tried to reshape by internationalizing it. He reveals that global jihad has attracted but a small minority within the Arab world and possesses no viable social and popular base.

  Furthermore, he shows that the attacks of September 11, , were a major miscalculation--no "river" of fighters flooded from Arab countries to defend Al-Qaeda in Afghanistan, as Bin Laden expected. Gerges concludes that the movement has splintered into feuding factions, neutralizing itself more effectively than a Predator drone.

  Forceful, incisive, and written with extensive inside knowledge, this book will alter the debate on global terrorism.

  B o e k h a n d e l

  Apokalyptisches Wissen im Koran? Eine Untersuchung zum Fortwirken weisheitlichen Denkens in fruhislamischer Zeit. Der vorliegenden Abhandlung geht es in religionsgeschichtlicher Perspektive darum, auf gemeinsame Wurzeln von Christentum, Judentum und Islam zu verweisen, die bis heute sowohl judisches als auch christliches als auch islamisches Denken entscheidend pragen. Sie versucht dabei sowohl methodisch als auch inhaltlich neue Wege zu beschreiten. Da im Bereich christlicher Exegese mittlerweile zahlreiche Veroffentlichungen existieren, die sich mit der Relation biblischen Denkens zur fruhjudischen Apokalyptik befassen, behandelt die vorliegende Untersuchung diese Frage aus der Sicht des Korans.

  Religionswissenschaft Bd. Muslim Lives in Eastern Europe. Saladin, the Kurdish founder of the Ayyubid Dynasty, conquered Jerusalem in and repelled the Crusaders. Though he was later defeated by England's Richard I, Saladin's great skill and honourable conduct would become enshrined in European as well as Muslim lore. He produced this short biographical account by drawing from two chronicles written by well-placed contemporaries of the legendary leader.

  Meticulously annotated, Gibb's classic is an essential reference for historians as well as an excellent introduction to a fascinating historical figure. This title is a reference tool that should prove useful for students of all subjects which concern, or touch on, the religion and law of Islam.

  It includes all the articles contained in the first edition and supplement of the "Encyclopedia of Islam" which are particularly related to the religion and law of Islam. Ibn Tufayl d. Hayy's discoveries about God, nature, and man challenge the values of the culture in which the tale was written as well as those of every contemporary society.

  Translator Lenn E. Goodman's commentary places "Hayy Ibn Yaqzan" in its historical and philosophical context. The volume features a new preface and index, as well as an updated bibliography. Geinspireerd door het succes van enkele in het Zeeuws vertaalde Bijbelboeken Psalmen, Aol voe niks, Erme Job hebben godsdienstwetenschapper Johan Goossen en dialectvertaler Hans de Vos Quidam nu ook enkele teksten uit de Koran in het Zeeuws weergegeven.

  Met hulp van hafiz Farid Rafatian is een bloemlezing van een aantal mooie, en min of meer bekende Koranteksten ontstaan. Bij enkele van deze teksten maakte de Zeeuwse kunstenaar Harold Sarneel sfeervolle pentekeningen. Since their beginnings in the ninth century, the shrines, brotherhoods and doctrines of the Sufis held vast influence in almost every corner of the Muslim world. Offering the first truly global account of the history of Sufism, this illuminating book traces the gradual spread and influence of Sufi Islam through the Middle East, Asia, Africa, and ultimately into Europe and the United States.

  From the first centuries of Islam to well into the Middle Ages, Jews and Christians produced hundreds of manuscripts containing portions of the Bible in Arabic. Until recently, however, these translations remained largely neglected by Biblical scholars and historians. In telling the story of the Bible in Arabic, this book casts light on a crucial transition in the cultural and religious life of Jews and Christians in Arabic-speaking lands.

  In pre-Islamic times, Jewish and Christian scriptures circulated orally in the Arabic-speaking milieu. After the rise of Islam--and the Qur'an's appearance as a scripture in its own right--Jews and Christians translated the Hebrew Bible and the Greek New Testament into Arabic for their own use and as a response to the Qur'an's retelling of Biblical narratives. From the ninth century onward, a steady stream of Jewish and Christian translations of the Hebrew Bible and New Testament crossed communal borders to influence the Islamic world. The Bible in Arabic offers a new frame of reference for the pivotal place of Arabic Bible translations in the religious and cultural interactions between Jews, Christians, and Muslims.

  Click here for the complete series. Die westliche Islamforschung ist zur Zeit ausschliesslich arabisch-philologisch orientiert. Sie verzichtet auf die Anwendung von Methoden, die in den Historischen Wissenschaften zum Standard gehoren, und berucksichtigt nicht die orientalischen Sprachen, die im Koran ihre Spuren hinterlassen haben, ebenso wenig die zahlreichen religionsgeschichtlichen Bezuge.

  Offensichtlich aber spricht der Koran Horer an, die in diesen lebendigen Traditionen standen. Ihn ohne Rekurs auf diese Vorgaben auslegen und verstehen zu konnen, ist unmoglich. Wenn diese Muhsal des Nachforschens nicht geleistet wird, wird der Koran zur blossen Projektionsflache eigener Vorstellungen seien sie muslimischer oder westlich- wissenschaftlicher Art.

  Er selbst versinkt dann im Dunkel das Gegenteil seiner postulierten kanonischen Geltung. Der vorliegende Band bietet eine Reihe von historischen und philologischen Untersuchungen an, die eine neue Sicht auf die fruhe Islamgeschichte und die Theologie der koranischen Bewegung moglich machen Sehe hier die ganze Reihe Inarah. Ziel der Publikationen aus der Forschergruppe Inarah ist es, die Forschung innerhalb der Islamwissenschaften gewissermassen vom Kopf auf die Fusse zu stellen.

  Die Fruhgeschichte, besser: die Vorgeschichte, des Islam kann nur anhand von zeitgenossischen Quellen ohne sie von vornherein von Jahrhunderte jungeren Aussagen her ruckzuinterpretieren verstanden werden, der Koran erschliesst sich nur, wenn er, wie er selbst von sich sagt, als Bekraftigung von Tora und Evangelium, als richtiger Kommentar zur hl. Schrift wahrgenommen und ausgelegt wird. Auch die islamische Traditionsliteratur, vor allem die Sira und die Annalen des at-Tabari eine kritische Bearbeitung der Sunna steht noch aus , sind ganzlich von biblischen Bezugen und Allegorien bestimmt, die Grundlage einer scheinbaren Geschichtsdarstellung wurden.

  Die nachstehend gedruckten Schlaglichter sollen Impulse fur weitergehende Forschungsarbeiten geben. Vom Marz veranstaltete Inarah. Institut zur Erforschung der fruhen Islamgeschichte und des Koran , zusammen mit der Arbeitsstelle fur Religionswissenschaft der Universitat des Saarlandes und der Europaischen Akademie Otzenhausen ein internationales und interdisziplinares Symposion Fruhe Islamgeschichte und der Koran.

  Wahrend der Tagung sollten unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen mit einander ins Gesprach kommen und ihre Methoden und Forschungen berucksichtigt werden: Islamwissenschaft, Semitistik, Indogermanistik, Romanistik Hispanistik , Religionswissenschaft, christliche Theologiegeschichte, Rechtsgeschichte. Obwohl die Beitrage, wie Schlaglichter , immer nur partielle Fragestellungen mit spezifischen Methoden durchleuchten, haben sie Tiefendimensionen und Eigenarten der koranischen Tradition und der fruhen Islamgeschichte aufgezeigt, die bisher weitgehend ubersehen wurden.

  Sehe hier die ganze Reihe Inarah. Ihre Anwendung auch auf die Geschichte der Weltreligion Islam muss sich nicht rechtfertigen, sie ist wissenschaftlich gefordert und mittlerweile auch uberfallig" Karl Heinz Ohlig Sehe hier die ganze Reihe Inarah. Since Europeans first colonized Arab lands in the 19th century, they have been pressing to have the area's indigenous laws and legal systems accord with Western models. Although most Arab states now have national codes of law that reflect Western influence, fierce internal struggles continue over how to interpret Islamic law, particularly in the areas of gender and family.

  From different geographical and ideological points across the contemporary Arab world, Haddad and Stowasser demonstrate the range of views on just what Islam's legal heritage in the region should be. For either law or religion classes, Islamic Law and the Challenges of Modernity provides the broad historical overview and particular cases needed to understand this contentious issue. As the U. Muslim population continues to grow, Islamic schools are springing up across the American landscape.

  The essays collected in this volume look behind those walls and discover both efforts to provide excellent instruction following national educational standards and attempts to inculcate Islamic values and protect students from what are seen as the dangers of secularism and the compromising values of American culture. Also considered here are other dimensions of American Islamic education, including: new forms of institutions for youth and college-age Muslims; home-schooling; the impact of educational media on young children; and the kind of training being offered by Muslim chaplains in universities, hospitals, prisons, and other such settings.

  Finally the authors look at the ways in which Muslims are rising to the task of educating the American public about Islam in the face of increasing hostility and prejudice. This timely volume is the first dedicated entirely to the neglected topic of Islamic education.

  Heiliger Krieg und Demokratie. Radikalitaet und politischer Wandel im islamisch-westlichen Vergleich. An Islam of Her Own. London Qur'an Studies Series v. An array of judicial talent considers all aspects of Islamic criminal procedure with the firm emphasis on its practical application today in modern states. Where do Islamic courts operate in the modern world? What training does an Islamic judge receive?